کد انتخاب شده وجود ندارد
چهارشنبه ١٥ آذر ١٤٠٢
گرامی باد هفته وحدت، که هفته نور و سرور، و ایام شادی و همبستگی است.

وضعیت آب و هوا
weather.ir is down
اوقات شرعی
معرفي رياست

ریاست دانشگاه : دکتر یزدان فرخی عضو هیئت علمی تاریخ

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور

- آثار پژوهشی

. 1 مقاله در مجله های علمی- پژوهشی

1 «پژوهشی درباره مکتوبات فارسی ایران و ماوراء النهر»، گنجینه اسناد(دارای درجه علمی پژوهشی، سال دوازدهم، دفتر چهارم، زمستان 1388، پیاپی 76.

2  «تاریخ فرخی: اثری ناشناخته از روزگار تیموریان»، مجله علمی-پژوهشی گنجینه اسناد، سال بیستم دفتر چهارم، شماره 80، زمستان 1389، صص6-15 .

.-3 «پژوهشی درباره قیام اصفهان در سال 789 هـ ق»، مجله پژوهش های تاریخی ضمیمه مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان،(دارای مرتبه علمی-پژوهشی) سال چهل و ششم، دوره جدید، سال دوم، شماره سوم (پیاپی 7)پاییز 1389، صص 117-136.

.-4 «ملاحظاتی درباره ترجمه پژوهش های ایرانشناسی»، در مجله «پژوهش نامه انتقادی» پژوهشگاه علوم انسانی، تهران، سال یازدهم، شماره اول، بهار و تابستان 1390، صص27-35

.-5 «مقایسه تطبیقی بازتاب اصلاحات غازانی در جامع التواریخ با دستور
الکاتب فی تعیین المراتب»، در مجله علمی پژوهشی «جستارهای تاریخی»، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان 1391، صص1-25 (دارای همکار-نویسنده دوم).

.-6 «بررسی دلایل ناکارآمدی دیوان عرض خوارزمشاهیان در رویارویی با مغولان» مجله «تاریخ ایران»شماره 9، (پیاپی 5/67)، زمستان 1389-بهار 1390، صص 111-126.(دارای همکار-نویسنده اول)

.-7  «پژوهشی درباره سیف الدین بیتکچی آخرین دیوانسالار مسلمان الوس جوچی در ایران»، مجله علمی- پژوهشی انجمن ایرانی تاریخ اسلام، نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، سال دوم، شماره هشتم، زمستان 1391، صص 61-82.(دارای همکار-نویسنده دوم)

.-8  «واکاوی داستانی از مثنوی معنوی در باره سلطان محمد خوارزمشاه»، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، دارای درجه علمی پژوهشی و نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، سال پنجم شماره 18، پاییز 1392، صص117- 138

.-9 «پژوهشی درباره زنان «اِرَموک»در تشکیلات اردوی مغولها: بازخوانی متون فارسی»، مجله تحقیقات تاریخ اجتماعی، فصل نامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تاریخ شماره 7، سال 4، بهار و تابستان 1393.

.-10 «پژوهشی درباره تعامل امرای کرد با اتحادیه نظامی قراقوینولوها»، دو فصلنامه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، دانشگاه تبریز، سال چهارم، شماره هشتم، بهار و تابستان، 93، صفحات 171-196.(دارای همکار نویسنده اول)

.-11 «پژوهشی درباره پدیده راهزنان در عهد قرن هشتم بر تاکید بر صفوه الصفا»، دو فصل نامه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، دانشگاه تبریز،دوره 5، شماره 10(بهار و تابستان 94)، زمستان 1394، صص 121-144(دارای همکار- نویسنده اول)

.-12 «پیشه وران و تخلفات شغلی آنان در سده هفتم هجری بر اساس معالم القربه فی الحکام الحسبه»، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، پژوهشکده تاریخ اسلام، شماره 25، پاییز 1395، صص 73-106.(دارای همکار- نویسنده اول)

.-13 «پدیداری نام «کُردستان» و پیوستگی آن با جغرافیای تاریخی «ایران زمین»»، فصلنامه مطالعات ملی، تهران، ش بهار 1396.

.-14 «بررسی روند شکل گیری تشکیلات اداری مغولها در ایران با تاکید بر دوره چینتمور» فصلنامه پژوهشهای تاریخی، گروه تاریخ دانشگاه اصفهان، چاپ شده در شماره بهار 96. (دارای همکار- نویسنده اول)

.-15 «کاوشی درباره رواجِ لفظ«سَنَد» در متون فارسی به معنای نوشته ای رسمی»، فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی، دانشگاه تهران، دوره 7، شماره2، پاییز و زمستان 1394،صص 69-84

.-16 «تأملی در اشتغال حافظ شیرازی در تشکیلات دیوانی»، فصلنامه مطالعات فرهنگی، انجمن ایرانی تاریخ، سال هفتم، شماره 25، بهار 1395، صص45 تا 62.

.-17 «پژوهشی درباره ماهیت «خزانۀ حجت» در تشکیلات دیوانی غزنویان»، گنجینه اسناد، پاییز 1396.

.-18 «پژوهشی درباره سرانجام سلطان جلالالدین خوارزمشاه»، انتشار یافته مجله علمی پژوهشی تاریخ و تمدن اسلامی، بهار و تابستان 1396.

.-19 «شاه اسماعيل، اُمراي كُرد و از دست رفتن دياربكر از ايران»، مجله پژوهش های تاریخی ایران و اسلام، شماره 22، بهار و تابستان 1397، ص109-132. (دارای همکار- نویسنده اول)

.-20 «پیشه­وران و طریقت مولویه بر اساس مناقب العارفین» مجله مطالعات آسیای صغیر، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شماره 7، 1397. (دارای همکار- نویسنده اول)

.-21 «نقد و  بررسی کتاب: «ترکان غزنوی و سلجوقی: شعر به عنوان منبعی برای تاریخ ایران»، مجله پژوهشنامه انتقادی علوم انسانی، دی ماه 1397.

.-22 «تحلیل و بررسی ساختاری و محتوایی نکاح نامه های دوره ناصری  با تکیه بر اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران»، مجله گنجینه اسناد، پذیرفته شده برای انتشار در بهار 1398. (دارای همکار- نویسنده دوم)

.-23 «پژوهشی درباره جایگاه کُردهای جزیره و دیاربکر در حکومت آق‌قویونلو»  در مجله تاریخنامه ایران بعد از اسلام دانشگاه تبریز، شماره بهار و تابستان 1398. (دارای همکار- نویسنده اول)

.-24 «رویکردی تاریخی به داستان «محتسبِ تبریز» در مثنوی معنوی»، مجله پژوهش های علوم تاریخی، دانشگاه تهران، پذیرفته برای انتشار، بهار و تابستان 1398.

.2 مقاله در مجله های علمی- ترویجی

.2-1 «پیشه و فرهنگ(گروههای پیشه وری بر اساس مثنوی معنوی)»، مجله آیینه میراث، دوره جدید، سال پنجم، شماره چهارم، زمستان1386، پیاپی38 .

.2-2 «نقد و بررسی دستورالکاتب فی تعیین المراتب»، مجله آیینه میراث، دوره جدید، سال پنجم، شماره چهارم، زمستان، 1386، پیاپی39 .

.2-3 «بررسی تعامل گروههای پیشه وری با طریقت شیخ صفی الدین اردبیلی: بر اساس مندرجات صفوه الصفا»، مجله پیک نور، سال 7، شماره 2، 1388. نویسنده دوم.

.2-4 «بررسی مکتوبات انتقال یافته شرفنامه به مجموعه اوزبکان»، مجله گنجینه اسناد، شماره 73، بهار 1388.

.2-5 «پژوهشی درباره کاربرد مواد خوراکی در رساله های برجای مانده آشپزی از روزگار صفویه: مطالعه موردی «کارنامه» و «ماده الحیوه»، پژوهش نامه تاریح اجتماعی و اقتصادی، انتشار یافته در شماره بهار و تابستان 1395.

.2-6 «بررسی اختلاف دراویش و نقیب سادات سنقرکلیایی بر اساس عریضه های مجلس شورای ملی»، در دوفصلنامه اسناد بهارستان، در شماره 9 بهار و تابستان 1395.

.3 مقاله علمی در دانشنامه و دایره المعارف تخصصی

.3-1 «حُمیل» در: دانشنامه شهرهای ایرانشهر، از مجموعه انتشارات بنیاد ایرانشناسی، زیر نظر حسن حبیبی، مجری طرح دکتر محمدرضا نصیری،1390 (ج3 صص 438-439)

.3-2 «دره شهر» در: دانشنامه شهرهای ایرانشهر، از مجموعه انتشارات بنیاد ایرانشناسی، زیر نظر حسن حبیبی، مجری طرح دکتر محمدرضا نصیری،1391 (ج4،صص329-332)

.3-3 «دمق» در: دانشنامه شهرهای ایرانشهر، از مجموعه انتشارات بنیاد ایرانشناسی، زیر نظر حسن حبیبی، مجری طرح دکتر محمدرضا نصیری،1391 (ج4،صص393-394)

.3-4 «دهگلان» در: دانشنامه شهرهای ایرانشهر، از مجموعه انتشارات بنیاد ایرانشناسی، زیر نظر حسن حبیبی، مجری طرح دکتر محمدرضا نصیری،1391 (ج4،صص442-443)

.3-5 «دهلران» در: دانشنامه شهرهای ایرانشهر، از مجموعه انتشارات بنیاد ایرانشناسی، زیر نظر حسن حبیبی، مجری طرح دکتر محمدرضا نصیری،1391 (ج4،صص44.448)

.3-6 «رازمیان» در: دانشنامه شهرهای ایرانشهر، از مجموعه انتشارات بنیاد ایرانشناسی، زیر نظر حسن حبیبی، مجری طرح دکتر محمدرضا نصیری،1391 (ج5، صص31-36)

.3-7 «رزن» در: دانشنامه شهرهای ایرانشهر، از مجموعه انتشارات بنیاد ایرانشناسی، زیر نظر حسن حبیبی، مجری طرح دکتر محمدرضا نصیری،1391 (ج5، صص96-100)

.3-8 «زاویه» در: دانشنامه شهرهای ایرانشهر، از مجموعه انتشارات بنیاد ایرانشناسی، زیر نظر حسن حبیبی، مجری طرح دکتر محمدرضا نصیری،1391 (ج5، صص238-244)

.3-9 «زرنه» در: دانشنامه شهرهای ایرانشهر، از مجموعه انتشارات بنیاد ایرانشناسی، زیر نظر حسن حبیبی، مجری طرح دکتر محمدرضا نصیری،1391 (ج5، صص276-279)

.3-10 «زرین آباد» در: دانشنامه شهرهای ایرانشهر، از مجموعه انتشارات بنیاد ایرانشناسی، زیر نظر حسن حبیبی، مجری طرح دکتر محمدرضا نصیری،1391 (ج5، صص279-282)

.3-11«زرین رود» در: دانشنامه شهرهای ایرانشهر، از مجموعه انتشارات بنیاد ایرانشناسی، زیر نظر حسن حبیبی، مجری طرح دکتر محمدرضا نصیری،1391(ج5، صص282-285)

.3-12«زنگنه» در: دانشنامه شهرهای ایرانشهر، از مجموعه انتشارات بنیاد ایرانشناسی، زیر نظر حسن حبیبی، مجری طرح دکتر محمدرضا نصیری،1391 (ج5، صص312-314)

.3-13«سامن» در: دانشنامه شهرهای ایرانشهر، از مجموعه انتشارات بنیاد ایرانشناسی، زیر نظر حسن حبیبی، مجری طرح دکتر محمدرضا نصیری،1391 (ج6، صص4.50)

.3-14 «سرابله» در: دانشنامه شهرهای ایرانشهر، از مجموعه انتشارات بنیاد ایرانشناسی، زیر نظر حسن حبیبی، مجری طرح دکتر محمدرضا نصیری،1391 (ج6، صص9.97)

.3-15«سطر» در: دانشنامه شهرهای ایرانشهر، از مجموعه انتشارات بنیاد ایرانشناسی، زیر نظر حسن حبیبی، مجری طرح دکتر محمدرضا نصیری،1391 (ج6، صص187-190)

.3-16 «سقز» در: دانشنامه شهرهای ایرانشهر، از مجموعه انتشارات بنیاد ایرانشناسی، زیر نظر حسن حبیبی، مجری طرح دکتر محمدرضا نصیری،1391 (ج6، صص217-223)

.3-17 «سنقر» در: دانشنامه شهرهای ایرانشهر، از مجموعه انتشارات بنیاد ایرانشناسی، زیر نظر حسن حبیبی، مجری طرح دکتر محمدرضا نصیری،1391 (ج6، صص305-312)

.3-18 «غرق آباد» در: دانشنامه شهرهای ایرانشهر، از مجموعه انتشارات بنیاد ایرانشناسی، زیر نظر حسن حبیبی، مجری طرح دکتر محمدرضا نصیری،(ج7 صص410-414)1391.

.3-19 «قروه درجزین» در: دانشنامه شهرهای ایرانشهر، از مجموعه انتشارات بنیاد ایرانشناسی، زیر نظر حسن حبیبی، مجری طرح دکتر محمدرضا نصیری،1393(ج8 صص75-78)

.3-20 «قهاوند» در: دانشنامه شهرهای ایرانشهر، از مجموعه انتشارات بنیاد ایرانشناسی، زیر نظر حسن حبیبی، مجری طرح دکتر محمدرضا نصیری،1393(ج8 صص207-210)

.3-21 «مامونیه» در: دانشنامه شهرهای ایرانشهر، از مجموعه انتشارات بنیاد ایرانشناسی، زیر نظر حسن حبیبی، مجری طرح دکتر محمدرضا نصیری،(در دست چاپ برای جلد 9)

.3-22 «میمه» در: دانشنامه شهرهای ایرانشهر، از مجموعه انتشارات بنیاد ایرانشناسی، زیر نظر حسن حبیبی، مجری طرح دکتر محمدرضا نصیری،(در دست چاپ  برای جلد 9)

.3-23 «نوبران» در: دانشنامه شهرهای ایرانشهر، از مجموعه انتشارات بنیاد ایرانشناسی، زیر نظر حسن حبیبی، مجری طرح دکتر محمدرضا نصیری،(در دست چاپ برای جلد 9)

.3-24 «هرسین» در: دانشنامه شهرهای ایرانشهر، از مجموعه انتشارات بنیاد ایرانشناسی، زیر نظر حسن حبیبی، مجری طرح دکتر محمدرضا نصیری،(در دست چاپ برای جلد 9).

.3-25 «سند» در: دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دانشنامه اسلام، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، (انتشار یافته در جلد 23، 1396) 

 

.4 مقاله در مجله های علمی- تخصصی و مجموعه مقالات

..  «نقد و بررسی کتاب: مغولان در ایران»، جهان کتاب، سال یازدهم، شماره 8-9، آذر-دی 1385، ص32.

..2 «بر آن بی بها چرم آهنگران(پژوهشی در جایگاه آهنگران)»، مزدک نامه(یاد بود اولین سالگرد مزدک کیان فر)تهران، 1387.

..3 «نقد و بررسی کتاب: در قلمرو مغولان بزرگ»؛ کتاب ماه تاریخ و جغرافیا،(ماهنامه علمی تخصصی نقد کتاب دارای شورای تحریریه) شماره 127- آذر 1387.

..4 «نقد و بررسی کتاب: پیشه وران و حیات صنفی در اواخر عهد صفوی»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، اسفند 1388، ش 142.صص76-79.

..5 «نقد و بررسی کتاب: سازمان اداری خوارزمشاهیان»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 153، بهمن سال1389.

..6 «وجود غایبِ حاضر(پژوهشی درباره وضعیت اجتماعی زنان در دوره مغول بر پایه روایات صفوه الصفا)»، در مجموعه مقالات همایش بین المللی «زن در تاریخ اسلام»، برگزار کننده انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، تهران، انتشارات کویر، 1392، مجموعه مقالات به اهتمام دکتر نزهت احمدی(صص357-376).

..7  نقد و بررسی کتاب: «تاریخ حمدانیان و فاطمیان پیشگامان حکومت های شیعی»، با عنوان «حمدانیان و فاطمیان»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، خرداد سال 1392، شماره 181، صص 63-67. 

.5 مقاله های ترجمه شده

.5-1 «کارگران زن در ایران مدرن»، نوشته والنتاین میرزا مقدم، مجله زمانه(ماهنامه اندیشه و تاریخ سیاسی ایران معاصر)،سال پنجم، شماره48، شهریور 1385، صص6.73 . مشخصات اصلی مقاله:

Volentine M. Moghadam, Hidden from History; Women Workers in Modern Iran, Journal of the Society for Iranian Studies, Published in the U.S.A . printed by Thomson – Shore Printers. Dexter, Mich, Vol. 33, No. 3-4, Summer/ Fall 2000

.5-2- «اصناف اسلامی»، نوشته لویی ماسینیون، در مزدک نامه شماره2 (مجموعه مقالات دومین سالگرد درگذشت مزدک کیان فر، تیر ماه 1387) مشخصات اصلی مقاله:

Massignon, Louis ,Islamic Guild ,Encyclopedia of social sciences, vol. viii,New York ,The Macmilan, Company,1949, pp: 21.216

.5-3 «مهاجرت های اجباری و سازماندهی مجدد نظم منطقه ای قفقاز در ایران دوره صفوی»، مزدک نامه شماره 3، سومین سالگرد درگذشت مهندس مزدک کیانفر، تهران، خواهان جمشید کیان فر و پروین استخری، 1389.

.5-4 «چیستی کلیومتریک» کتاب ماه تاریخ و جغرافیا. شماره 153، بهمن سال1389.(دارای همکار- نویسنده دوم)مشخصات اصلی مقاله:

Dora Costa, Jean-Luc Demeulemeesterand Claude Diebolt, What is ‘Cliometrica’?,  Cliometrica (Journal of Historical Economics and Econometric History)Volume 1, Number 1 / April, 2007, pp 1-6.

.5-5 «اصناف» در دانشنامه ایرانیکا، نوشته ویلم فلور، فصلنامه نامه انجمن، سال 9، شماره سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1388، صص91 تا112؛ مشخصات اصلی: 

W.M.Floor. Asnaf, Encyclopedia Of Iranica .Vol.4,Mel, London and New york,1987.

.5-6 «ایران در استیلای مغول: کارآمدی و ناکارایی یک نظام دوگانه» نوشته دنیس اگل، مزدک نامه شماره 4 (مجموعه مقالات یادبود چهارمین سالگرد درگذشت مهندس مزدک کیان فر)تیر ماه 1390، صص903-918. مشخصات اصلی مقاله:

Denise Aigle, Iran under Mongol domination: The effectiveness and failings of a dual administrative system, Bulletin d’études orientales, Numéro Supplément LVII (Mars 2008), pp. 65-77.

.5-7 «یاسای بزرگ چنگیزخان و قانون مغولی در عهد ایلخانی» از دیوید مورگان با مشخصات:

.O, Morgan, The 'Great "yāsā" of Chingiz Khān' and Mongol Law in the Īlkhānate, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, Vol. 49, No. 1, In Honour of Ann K. S. Lambton(1986), pp. 163-176.

چاپ شده در مزدک نامه 6 (تیر ماه 1394) 

.6 کتاب تالیف شده

.6-1  کتاب درسی و آموزشی مقطع کارشناسی در دانشگاه پیام نور با نام: «تاریخ تحولات ایران در دوره مغول و ایلخانان»، انتشارات دانشگاه پیام نور: سال 1391 (دارای همکار-نویسنده دوم)

.6-2  کتاب با عنوان «بررسی سیر تحولات دیوان سالاری مغول ها در ایران»، تهران، امیرکبیر، 1396

.7 کتاب ترجمه شده

.7-1 ترجمه کتاب علمی- تخصصی با عنوان انگلیسی:

Mehdi Keyvani, Artisans and guild life in the later Safavid period: Contributions to the social-economic history of Persia, Klaus Schwarz Verlag. Berlin, 1982.

با عنوان فارسی «پیشه وران و حیات صنفی آنان در ایران عهد صفوی»، نوشته دکتر مهدی کیوانی،‌ تهران انتشارات امیرکبیر، 1392.

.7-2 ترجمه کتاب علمی- تخصصی با عنوان انگلیسی:

Charles Melville, Shah 'Abbas and the pilgrimage to Mashhad”, in C. Melville (ed.), Safavid Persia. Pembroke Papers 4 (1996), pp. 191- 229.

سفر زیارتی شاه عباس به مشهد مقدس»، نوشته چارلز ملویل، تهران، انتشارات نگارستان اندیشه، 1397(دارای نویسنده همکار- نویسنده اول)

.8 ویراستاری علمی کتاب دانشگاهی

.8-1 کتاب درسی دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی رشته تاریخ، «شناخت و نقد منابع تاریخ ایران بعد از اسلام»، نوشته: دکتر مقصودعلی صادقی، تاریخ نشر تابستان 1393.

.8-2 کتاب درسی دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی رشته مدیریت جهانگردی، «تاریخ و فرهنگ ایران 2»، نوشته: دکتر محمد شورمیج، تاریخ نشر زمستان 1393.

.8-3  کتاب درسی دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی رشته تاریخ، «کلیات و مبانی علم تاریخ»، نوشته: دکتر عبدالله ساجدی، (منتشر شده در سال 1395).

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 9115
 بازدید امروز : 10
 کل بازدید : 977483
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0.4375
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
ساعت